Publicaties Prognosetafel AG2020 voor pensioenfondsen

Prognosetafel AG2020 voor pensioenfondsen

Afgelopen woensdag 9 september is door het Koninklijk Actuarieel Genootschap de nieuwe Prognosetafel  AG2020 gepubliceerd. In dit artikel gaan wij in op de nieuwe tafel en schetsen wij de gevolgen voor pensioenfondsen.

De methodiek van vaststelling van de tafels is op twee onderdelen gewijzigd ten opzichte van de vorige Prognosetafel AG2018. Hieronder zijn de aanpassingen kort omschreven:

 

    • Modellering Nederlandse afwijking

Er zijn constante termen toegevoegd aan de modellering van de Nederlandse afwijking bij zowel mannen als vrouwen. Dit betekent dat de tijdreeksen die de verschillen tussen Nederland en de andere landen beschrijven, convergeren naar waarden die verondersteld worden niet nul te zijn.

 

    • Gehanteerde data Nederlandse afwijking

De modellering van de Nederlandse afwijking maakt niet langer gebruik van data vanaf 1970 maar vanaf 1983. Nederlandse data vanaf 1970 wordt nog wel gebruikt als onderdeel van de modellering van de Europese sterftetrend.

 

    • Nieuwe sterftedata

Naast deze twee aanpassingen is er nieuwe sterftedata toegevoegd (over de afgelopen twee jaren) aan de data waarop de Prognosetafel gebaseerd is.

 

Levensverwachting

In onderstaande tabel is de resterende periode levensverwachting volgens de nieuwe AG2020 tafel vergeleken met de gerealiseerde levensverwachting (volgens CBS) en de verwachte resterende levensverwachting volgens de AG2018 tafels voor 0-jarigen en 65-jarigen.

nieuwe prognosetafel AG2020 tabel levensverwachting

Voor zowel mannen als vrouwen is de prognose van de levensverwachting licht naar beneden bijgesteld ten opzichte van de vorige overlevingstafels.

 

De periode levensverwachting houdt geen rekening met de verwachte toekomstige verbetering in de overlevingskansen; daarvoor is het begrip cohortlevensverwachting van toepassing. In de cohortlevensverwachting wordt namelijk wel rekening gehouden met de geprognosticeerde toekomstige verbeteringen in de overlevingskansen.

 

Over de hele linie is een lichte verslechtering in de cohortlevensverwachting te zien (AG2020 t.o.v. AG2018). Dit is tevens geïllustreerd in onderstaande grafieken (startjaar 2021).

 

 

Technische voorzieningen

De impact op de hoogte van de technische voorzieningen is afhankelijk van de samenstelling van het deelnemersbestand. De impact van de nieuwe prognosetafel hangt af van de verhouding tussen het aantal jonge en oude deelnemers; van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen en van de samenstelling van de pensioenverplichtingen. Ook de stand van de rente is van belang.

In onderstaande tabel hebben wij voor een drietal voorbeeldpensioenfondsen (“jong”, “gemiddeld” en “oud”) de gevolgen geschetst van een overgang van de  AG2018 tafel naar de AG2020 tafel. We hebben gerekend met de RTS van DNB per eind augustus 2020.

AG2020 nieuwe AG tafels, impact

 

Voor elk van de fondsen dalen de verplichtingen met circa 2,1%. Het beeld is éénduidig onder elk van de voorbeeldfondsen. Naarmate een fonds meer vrouwen in haar bestand heeft zal de daling van de technische voorzieningen hoger zijn.

Kostendekkende premie

De nieuwe overlevingstafels hebben ook invloed op de kostendekkende premie. Naar verwachting zal de afname iets hoger zijn dan de afname van de technische voorziening van het “jonge” fonds; dit komt doordat de premie enkel afhangt van de actieven en de duration daardoor langer is, met als gevolg een hoger effect op de premie. De premie zal – afhankelijk van het deelnemersbestand – circa 3,0% afnemen.

Ervaringssterfte

De AG Prognosetafels zijn gebaseerd op basis van statistieken van de gehele bevolking zonder onderscheid te maken tussen werkenden en niet-werkenden. Uit historisch onderzoek is gebleken dat een werkende populatie langer leeft dan de gehele bevolking. Dit fenomeen wordt ook wel “ervaringssterfte” genoemd.

Toepassing van “ervaringssterfte” leidt tot een hogere technische voorziening ten opzichte van een technische voorziening die is berekend op basis van een overlevingstafel waarbij geen rekening is gehouden met ervaringssterfte. De publicatie van de nieuwe overlevingstafels leidt niet direct tot een benodigde aanpassing van de ervaringssterfte.

 

Afsluitend

Triple A – Risk Finance kan voor uw fonds inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn van de nieuwe Prognosetafel AG2020 en adviseert u graag over de gevolgen.

U kunt hiervoor contact opnemen Pieter.Heesterbeek@aaa-riskfinance.nl of via 06 – 1209 0354.

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Actuariële berekeningen

Triple A onderscheidt zich in actuariële expertise. Ons advies en onze uitvoering zorgen voor procesverbetering en ondersteunen strategische besluitvorming.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.