Oplossingen Platform Sociale Zekerheid

Platform Sociale Zekerheid


Werkgevers kunnen veel voordeel halen uit het besluit tot eigen risicodragerschap, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Daarom luistert de advies- en besluitvorming nauw. U kunt daarin als intermediair het verschil maken. Door onbeperkte toegang tot een uniek en compleet arsenaal aan specifieke rekentools via het Platform Sociale Zekerheid van Triple A.

De Wet Beperking Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van Vangnetters (BeZaVa) voorziet in de mogelijkheid voor werkgevers om eigen risicodrager te worden voor het Ziektewet- en WGA-instroomrisico. Dit kan echter verstrekkende financiële gevolgen hebben, die goed in kaart gebracht moeten worden. In de bestaande adviespraktijk gebeurt dit vooral met fictieve inschattingen.

Toegang tot geavanceerde actuariële modellen

Ons Platform Sociale Zekerheid biedt daarentegen de mogelijkheid om te werken met geavanceerde actuariële modellen. Daarmee vergroot u de betrouwbaarheid van de uitkomsten en biedt u werkgevers een beter inzicht in de diverse risico’s. Zo voegt u als intermediair of verzekeraar waarde toe aan uw adviezen en kunt u zich beter profileren als risicomanager.

Besluitvorming over het eigen risicodragerschap rond Ziektewet en WGA is voor werkgevers een terugkerende uitdaging. Voor een kundig en goed gefundeerd advies zijn diverse berekeningen nodig, zoals onder meer de ontwikkeling van de schadelast en berekeningen die inzicht geven in de private en gedifferentieerde premies. Via ons Platform Sociale Zekerheid heeft u direct toegang tot de beste tools voor deze en nog veel meer andere berekeningen.

Gebruiksgemak en efficiency kenmerken het gebruik

Het Platform Sociale Zekerheid onderscheidt zich door gebruiksgemak en efficiency. De werkwijze kent vier stappen.

 • Stap 1: U krijgt toegang met een eigen inlogcode en ontvangt een standaard format om uw gegevens te uploaden.
 • Stap 2: U kunt zelf eenvoudig een werkgever toevoegen aan de rekentool. De omgeving wordt op maat voor deze klant ingericht.
 • Stap 3: U voert een upload van de benodigde gegevens in.
 • Stap 4: U voert de gewenste berekeningen en analyses uit.

Het Platform Sociale Zekerheid* biedt twee applicaties:

 • Ziektewet-tool – berekeningen rond eigen risicoschap bij instroom in Ziektewet.
 • WIA-tool – berekeningen eigen risicoschap WGA en WGA-hiaat en WIA

Veelzijdig en betrouwbaar

De rekentools waar u via het Platform Sociale Zekerheid toegang tot heeft, zijn gebaseerd op actuariële modellen. Dat maakt de uitkomsten zeer betrouwbaar. Extra bijzonder is het ‘ingroeimodel’, waarmee u de verwachte WIA-instroom berekent naar leeftijd, geslacht, inkomen en soort dienstverband. De diverse rekentools bieden u een scala aan mogelijkheden en inzichten voor een optimaal gefundeerd werkgeversadvies. De berekeningen worden opgeslagen en blijven voor u beschikbaar. Het Platform Sociale Zekerheid versterkt uw rol als inkomensadviseur en risicomanager.

Demo platform sociale zekerheid

Om u een indruk te geven wat de analyse tool u kunnen bieden, kunt u contact met ons opnemen voor een demonstratie.

Werkgevers kunnen veel voordeel halen uit het besluit tot eigen risicodragerschap, maar er zijn ook risico’s aan verbonden.

Delen via

Veelgestelde vragen

Waarom is het Platform Sociale Zekerheid ontwikkeld?

Triple A – Risk Finance ontwikkelt al jaren actuariële modellen en rekentools voor verzekeraars, pensioenfondsen, intermediairs en werkgevers op het gebied van pensioen, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Specifiek voor het intermediair is o.b.v. actuarieel gevalideerde data een webbased rekentool en dashboard ontwikkeld om werkgevers op een efficiënte – en professionele te kunnen adviseren met actuariële analyses en inzichten van de financiële risico’s bij verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Voor wie is het Platform Sociale Zekerheid bedoeld?

Voor het intermediair, met de focus op risicomanagement Sociale Zekerheid t.b.v. relaties met een loonsom (premieloon) vanaf ca. 3 mln.

Wat is de toegevoegde waarde van Platform Sociale Zekerheid?

De uitkomsten en inzichten zijn te vertalen naar een uniek adviesrapport. Dit geeft u niet alleen een toegevoegde waarde in de huidige adviesmarkt, maar biedt u ook de mogelijkheid voor aanvullende dienstverlening op het gebied van Sociale Zekerheid.

Welke inzichten worden er binnen het Platform Sociale Zekerheid gegeven?

De kern van de rekentools en het dashboard is gebaseerd op verschillende actuariële modellen om actuariële analyses, voorspellingen (toekomstige premiestellingen en schadelast) en diverse berekeningen te maken. Hierdoor is het mogelijk om inzichten te generen over de actuele en toekomstige situatie van de werkgever. De rekentools zijn adviestools waarbij de analyses en inzichten de basis vormen voor uw advies over de financieringswijze van de Ziektewet en WGA instroomrisico’s. Het dashboard zet u in bij risicomanagement om de voortgang van de financiële risico’s te monitoren en te bewaken.

Uit welke onderdelen bestaat het Platform Sociale Zekerheid?

 1. Ziektewet tool:

Op basis van verschillende scenario’s wordt de financiering van het Ziektewet instroomrisico in de publieke of private markt berekend en de verdienmodellen (vaste kosten of resultaat afhankelijke vergoeding) voor de uitvoering van Ziektewet door externe uitvoerders kunt u analyseren en vergelijken.

 1. WIA rekentool:

Dit is een actuariële adviestool om berekeningen mee te maken. U kunt met de uitkomsten van de berekeningen en projecties een uitgebreide actuariële analyse en adviesrapport van de financiering van het WGA instroomrisico opleveren. De kracht van de WIA rekentool is de actuariële rekenmotor om de verwachte WGA schadelast en de private premiestellingen (WGA ERD (inclusief de gedifferentieerde premie), WIA hiaat, WIA 35 min en WIA Excedent) te berekenen.

Welke soorten licenties worden er aangeboden op het PLATFORM SOCIALE ZEKERHEID?

Wij bieden twee soorten licenties aan:

 1. Licentie per jaar: u heeft de mogelijkheid om voor een onbeperkt aantal werkgevers gemaximeerd tot een bepaald premieloon de rekentools en dashboard te gebruiken.
 2. Licentie op basis van ticketsysteem: u heeft de mogelijkheid om de rekentools te gebruiken per werkgever per jaar. U kunt zelf werkgevers toevoegen aan de rekentool. Een ticket is onafhankelijk van de loonsom van de werkgever.

Welke gegevens zijn nodig om het platform PLATFORM SOCIALE ZEKERHEID te gebruiken?

De benodigde data komt overeen met het ADFIZ formulier zoals het werknemersbestand en instroomgegevens. In de rekentools en dashboards worden geen persoonsgegevens verwerkt, wij vragen geen BSN nummers, namen, adressen en/of andere gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De uitkomsten in de rekentools en dashboard zijn op geaggregeerd niveau.
In de praktijk kan het voorkomen dat u wel persoonsgegevens ontvangt, u bent dan zelf verantwoordelijk om hier correct op te reageren c.q. een verwerkersovereenkomst met de werkgever af te sluiten. Voor de rekentools en dashboards is het niet mogelijk om persoonsgegevens in te voeren

Hoe is het PLATFORM SOCIALE ZEKERHEID beveiligd?

De datakoppeling en upload door de adviseur gaat via een beveiligde verbinding (SSL: encryptie tussen computer en server), de binnenkomende data wordt met een hash versleuteld en opgeslagen in de database. De inhoud van de database is onleesbaar en niet toegankelijk voor derden. De database, rekentools en dashboard staan in de cloud. Certificaten: CSA STAR: ISO270001:ISO27017:ISO20000-1:ISO22301:ISO90001

Wie is verantwoordelijk voor onderhoud van het Platform Sociale Zekerheid?

Triple A – Risk Finance is verantwoordelijk voor het onderhoud. Onder onderhoud en beheer valt:

 • Beheer nieuwe inzichten en cijfers inzake WIA in- en uitstroom (kalibratie)
 • Aanpassingen op basis van wetswijzigingen
 • Aanpassingen op basis van wijzigingen wettelijk uitkeringsbedragen (minimum – maximumloon)
 • Aanpassingen op basis van actuele rentecurves
 • Aanpassing op basis van UWV berekeningsmethodiek
 • Update van de rekentools en dashboards
 • Update van de handleiding / landingspagina
Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Platform Sociale Zekerheid

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
Overgang beschikbare premieregeling

Waardering WGA ERD-verplichtingen

Triple A zorgt voor een realistische waardering van de WGA-verplichtingen voor alle werkgevers die WGA eigen risicodrager zijn.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.