Privacyverklaring en Disclaimer Redmore Holding BV

Redmore Holding BV (hierna te noemen: “Redmore”) en alle directe en indirecte dochterondernemingen, waaronder: Triple A, Vialegis, Profource, Talent&Pro, ITDS en Agium. Redmore zal voor deze entiteiten en onder haar verantwoordelijkheid vragen en verzoeken afhandelen. Wij nemen de privacy van belanghebbenden, zoals klanten, sollicitanten, kandidaten en geïnteresseerden, zeer serieus. (Persoons-)gegevens die wij verkrijgen zullen wij adequaat en zorgvuldig beschermen. Hierbij leeft Redmore de toepasselijke wet- en regelgeving en haar beleidsregels na. In deze privacyverklaring staat vermeld hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website of via een sociale media service. Ook staat hierin dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van gegevens op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarvoor?

Wij verzamelen geen persoonsgegevens, die niet noodzakelijk zijn voor ons doel. Hierdoor kan per verwerking verschillen welke persoonsgegevens wij verzamelen. Voor deze verwerkingen verzamelen wij de volgende gegevens via onze website of sociale media service:

Nieuwsbrief

In het geval je graag op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws, kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Op basis van jouw toestemming verzamelen wij het volgende gegeven:

 • emailadres

Dit gegeven gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • versturen van nieuws over
 • versturen van nieuws over onze events
 • versturen van informatie over onze dienstverlening en andere marketing doeleinden

Recruitment en Sollicitatieprocedure voor een vacature

In het geval je via onze website of sociale media service in aanmerking wilt komen voor één van onze vacatures, verzamelen wij de volgende gegevens met jouw toestemming:

 • achternaam, voornaam, telefoonnummer, emailadres
 • persoonlijke gegevens in het CV document

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature
 • contact opnemen met een kandidaat
 • aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat
 • Informatie vergaren via de website om statistieken m.b.t. werking en gebruik van website en de oorsprong van de sollicitatie vast te stellen voor zover van toepassing, zoals bij Talent&Pro en Profource.

In het geval dat je (tijdens de selectieprocedure) een geschikte kandidaat blijkt te zijn, vangt het recruitment proces aan. Voor het recruitment proces verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op eventuele totstandkoming van een overeenkomst:

 • NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, email adres, telefoonnummer
 • CV inclusief opleiding en vaardigheden, werkhistorie
 • (Afhankelijk van welke Redmore onderneming je in dienst treedt) Resultaten van de pre-employment assessment, notities van medewerkers

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat voor een vacature
 • Contact opnemen met een kandidaat
 • Aanmaken van een digitaal dossier van de kandidaat
 • (Afhankelijk van welke Redmore onderneming je in dienst treedt) Uitvoeren van pre-employment screenings

Mochten wij deze gegevens niet kunnen verzamelen, dan kan er geen overeenkomst tot stand komen.

Verder gebruiken wij het email-adres en NAW-gegevens voor:

 • Informatie vergaren via de website om statistieken m.b.t. werking en gebruik van website en de oorsprong van de sollicitatie vast te stellen voor zover van toepassing, zoals bij Talent&Pro en Profource.

Arbeidsbemiddeling

Bij een open sollicitatie voor een dienstverband of een bepaalde opdracht of, afhankelijk of deze dienst door Redmore wordt aangeboden, een ander verzoek tot bemiddeling om met behulp van ons ergens in dienst te treden verzamelen wij de zelfde gegevens als voor het recruitment en sollicitatieprocedure.

Onboarding

Afhankelijk van welke Redmore onderneming je in dienst treedt, volg je voordat je officieel bij ons in dienst komt een onboardingsprogramma. Voor het onboardingsprogramma verzamelen wij de volgende gegevens met het oog op eventuele totstandkoming van een overeenkomst, op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van jouw toestemming:

 • NAW gegevens, geboortedatum, geslacht, email adres, telefoonnummer
 • Trainingsresultaten

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Uitnodigen voor de onboarding
 • Trainingsdoeleinden, zoals voorbereiden op intake

Voor de onboarding, maken wij gebruikt van de volgende tools: Appical, MSForms of Oracle.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Voor meer informatie over cookies en het veranderen van je toestemming verwijzen we je naar de cookie statement.

Juridische grondslagen van verwerking

Toestemming

In sommige gevallen bewaren wij persoonsgegevens met jouw toestemming. Deze is te allen tijde vrijelijk in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U kunt dit verzoek kenbaar maken via een e-mail naar privacy@redmore.eu.

Gerechtvaardigd belang

Wij vinden jouw privacy erg belangrijk. In het geval dat wij jouw persoonsgegevens gebruiken op basis van gerechtvaardigd belang, dan dienen wij van tevoren een belangenafweging te maken.

Een belangenafweging voor het belang van fysieke veiligheid, IT- en netwerkbeveiliging, verwerkingen voor onderzoeksdoeleinde, preventie van fraude, misbruik van diensten of witwassen kan in het voordeel van ons uitpakken. Een belangenafweging voor directe marketing of andere vormen van marketing, ongevraagde niet-commerciële berichten, of vrijheid van informatie van de betrokkene, zal in voordeel van de betrokkene uitpakken.

Noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst

Indien je gaat solliciteren, dan zal de verwerking van de persoonsgegevens die je deelt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst zijn. Zonder die gegevens kan er geen arbeidsovereenkomst tot stand komen.

Wettelijke grondslag

Pas als je in dienst komt verwerken we persoonsgegevens op basis van een wettelijke grondslag. Als je in dienst bent, staan de verwerkingen en je privacy rechten beschreven in ons Intern Privacy Beleid.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Redmore deelt persoonsgegevens binnen Redmore alleen met medewerkers die deze gegevens benodigd hebben voor het doel. Deze medewerkers behandelen deze gegevens vertrouwelijk. De persoonsgegevens worden door ons alleen in Nederland opgeslagen.

Redmore schakelt derde partijen in die persoonsgegevens verwerken ten behoeve van Redmore . Deze derde partijen betreffen leveranciers van software voor bedrijfsoplossingen, (medewerkers van) leveranciers die opleidingen en trainingen verzorgen en leveranciers van screeningsoplossingen. Redmore sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten af.

Redmore deelt persoonsgegevens daarnaast met haar zuster-, dochter- en/ of moedermaatschappijen. Het delen van gegevens binnen de diverse entiteiten van Redmore of het delen van gegevens binnen de groep van entiteiten die onder het eigendom en zeggenschap van House of HR N.V., onze aandeelhouder, valt, wordt beheerst door een intragroup raamovereenkomst, waar duidelijke afspraken gemaakt worden over het doel (zoals (security)campagne-doeleinden, IT-doeleinden of voor gezamenlijke projecten), de middelen, de rol van de partijen en de technische en organisatorische beheersmaatregelen die partijen dienen te nemen.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Redmore bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden. In onze overwegingen voor het vaststellen van bewaartermijnen nemen wij wettelijke verplichtingen of richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt.

Met uitzondering van het bewaren van de cookies, waarvan de bewaartermijnen in de cookie statement beschreven staan, hanteren we verschillende bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Deze staan beschreven bij de verwerking.

Nieuwsbrief:
Zo bewaren we je gegevens om je een nieuwsbrief te sturen, zo lang als dit staat beschreven bij je aanmelding voor de nieuwsbrief.

Sollicitatie:
Voor een sollicitatie voor een bepaalde vacature bewaren we in beginsel je gegevens tot 4 weken na afronding van de sollicitatie, tenzij je hebt aangegeven akkoord te gaan dat we je gegevens langer bewaren voor een toekomstige functie. Dan geldt de bewaartermijn van 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure.

Arbeidsbemiddeling:
Voor arbeidsbemiddeling bewaren we je gegevens tot 3 jaar na je open sollicitatie of aanvraag. Indien je als mogelijke kandidaat/ geïnteresseerde akkoord, ofwel toestemming geeft, dan bewaren wij je gegevens 3 jaar nadat de termijn van de arbeidsbemiddeling is verstreken.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Redmore treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers voor wie de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Van welke Sociale Media Services maken wij gebruik?

Wij maken gebruik van onder andere de volgende Sociale Media Services:

 • Meta (Facebook, Instagram & Whatsapp)
 • LinkedIn
 • Twitter
 • YouTube
 • Snapchat
 • TikTok

In deze privacyverklaring kunnen wij alleen aangeven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij hebben geen invloed op hoe bovenstaande bedrijven jouw persoonsgegevens gebruiken. Mocht je hier meer over willen weten, dan adviseren we jou om de privacyverklaring van desbetreffende sociale media service te raadplegen.

Hoe maak je gebruik van rechten van betrokkene?

Voor het indienen van het verzoek voor inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het indienen van bezwaar tegen gebruik van jouw persoonsgegevens of het intrekken van toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je contact met ons opnemen. Vermeld in de onderwerpsregel van welk recht je gebruik wenst te maken en gebruik de Kopie ID app van Rijksoverheid om een bewerkte kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen aan het e-mailbericht, dat je kan richten aan privacy@redmore.eu.

Ben je ontevreden over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan vernemen wij dit graag. Je kan ons via onderstaande contactgegevens bereiken. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer juistheid gegevens

Redmore doet haar best om de juiste informatie via onze website of een sociale media service aan te bieden. Wij kunnen, ondanks onze grote zorg, op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie verspreid, verstrekt of gesteld op of via onze website of een sociale media service. Geen van de informatie gegeven via onze website of een sociale media service is bedoeld als een advies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Redmore aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op of via onze website of sociale media service.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij willen heel graag onze website of een sociale media service zoveel mogelijk beschikbaar stellen. Mocht ons dat niet helemaal lukken en zijn de sociale media services (tijdelijke) niet-beschikbaar, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen aanvaarden.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op deze website en het daarop geplaatste beeldmateriaal (inclusief ons logo) berust bij Redmore of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Redmore. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Redmore.

Redmore kan wijzigingen aanbrengen in de privacyverklaring en disclaimer. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 november 2022.

Vragen?

Voor vragen inzake deze privacy verklaring kan je contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming, werkzaam bij Redmore, via

Data Protection Officer
Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
+31 88 170 14 00
E privacy@redmore.eu

Mocht je vragen hebben over onze disclaimer, neem dan contact op met onze Compliance Officer via

Euclideslaan 2
3584BN, Utrecht
Kamer van Koophandel nummer 61990507
+31 88 170 14 00
E compliance@redmore.eu

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.