Oplossingen Asset Liability Management (ALM) studie

Asset Liability Management (ALM) studie

Het bepalen en onderbouwen van langetermijnbeleid vereist een integrale afweging tussen beleidsinstrumenten en de impact van de keuzes op de risico’s en rendementen. Een Asset Liability Management-studie (ALM-studie) biedt daarvoor een solide fundament. Met de expertise van Triple A brengt u diverse alternatieven en scenario’s in beeld, die de weg effenen naar verantwoorde beleidsbeslissingen.

De Wet financieel toetsingskader (FTK) en Solvency II dwingen pensioenfondsen en verzekeraars de vinger aan de pols te houden op het gebied van balansmanagement. Bij elke beleidsmatige keuze dient evenwicht in risico’s, rendementen en de belangenbehartiging van de stakeholders inzichtelijk te zijn. Dat geldt voor zowel de korte als lange termijn. Wij helpen u de impact van beleidskeuzes op die risico’s en rendementen van de stakeholders objectief in kaart te brengen. Dat doen we door middel van een ALM-studie die nauwkeurig op uw situatie is toegesneden en zorgt voor handvatten die direct naar de praktijk te vertalen zijn.

Stapsgewijs naar heldere slotconclusie door ALM-studie

Tijdens de ALM-studie wordt een integrale beleidsafweging gemaakt. Dit gebeurt op basis van zowel stochastische als deterministische (stress) scenario’s. Kenmerkend voor onze analyse is het iteratieve proces, waarin stapsgewijs op hoofdlijnen mogelijke alternatieven worden verkend en via een verfijning van de resultaten naar een slotconclusie wordt toegewerkt. Uniek is dat Triple A hierbij economische scenario’s toepast die gebruikmaken van regime-switching. Deze methodiek biedt het voordeel dat de staartrisico’s van het beleid niet worden onderschat.

Een door Triple A uit te voeren ALM-studie voorziet in de volgende stappen:

  • (Gezamenlijk) vaststellen van de risicohouding
  • Bepalen van de onderzoeksvragen
  • Actuarieel (premie- en indexatiebeleid)
  • Beleggingsbeleid
  • Vaststellen van economische uitgangspunten
  • Analyses
  • Slotconclusies

Effectieve inzet van uw risicobudget

De ALM-studie levert een integrale afweging op tussen verschillende beleidsinstrumenten en de impact van beleidskeuzes op de balans. U ziet direct of uw beleid in lijn is met de doelstellingen en risicohouding van de betreffende entiteit. Bovendien vergroot de ALM-studie het effectief monitoren en inzetten van uw risicobudget.

U kunt vertrouwen op onze brede kennis van en ervaring met het opzetten en uitvoeren van ALM-studies die op specifieke risicosituaties zijn toegesneden. Voor zowel verzekeraars, pensioenfondsen als DC-aanbieders hebben we ALM-studies uitgevoerd en zijn referenties beschikbaar.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Asset Liability Management (ALM) studie

Risk & Strategy Consulting

Financiële risico’s doorgronden is complex. Wij onderbouwen uw strategie en helpen met voldoen aan wet- en regelgeving.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.