Oplossingen Waardering WGA ERD-verplichtingen

Waardering WGA ERD-verplichtingen

Steeds meer werkgevers kiezen voor eigen beheer van de instroomrisico’s van de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid) in combinatie met een garantstelling voor het faillissementsrisico. De werkgever heeft in deze situatie de WGA-instroomrisico’s volledig in eigen beheer. Hiermee zijn werkgevers over een periode van maximaal twaalf jaar, gerekend vanaf de eerste ziektedag, uitkeringen verschuldigd aan de werknemer die arbeidsongeschikt is. Voor WGA-uitkeringen (ook wel arbeidsongeschiktheidsuitkering genoemd) dient een voorziening te worden getroffen. Onze specialisten berekenen deze voorziening op basis van een waardering van de WGA ERD-verplichtingen. De gehanteerde werkwijze sluit aan op de financiële verslaglegging bij werkgevers. Deze waardering dient elk jaar plaats te vinden, zodat de accountant de voorziening kan opnemen op de balans.

 

Financiële verslaglegging

De WGA ERD-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering met een verplichting van maximaal 10 jaar. Deze valt hierdoor in de financiële verslaglegging onder long-term (disability) benefits; verplichtingen die niet binnen een jaar worden afgewikkeld. Alle veranderingen in de WGA ERD-verplichting lopen door de P&L. De wijze van accounting is daarmee vergelijkbaar aan die voor bijvoorbeeld jubileumuitkeringen. Voor de opname van een verplichting geldt wel een uitzondering. WGA ERD-verplichtingen zijn onafhankelijk van de diensttijd van een werknemer. Er wordt daarom pas een verplichting opgenomen op het moment dat zich een gebeurtenis voordoet die arbeidsongeschiktheid veroorzaakt. Met andere woorden: Als de werknemer ziek wordt. De waardering van de verplichting is verder vergelijkbaar met die van andere long-term employee benefits.

 

Verslaglegging conform IAS19 of NL GAAP

De financiële verslaglegging is bepalend voor het moment van opname van de verplichting. Bij een verslaglegging conform IAS19 worden niet alleen werknemers die reeds arbeidsongeschikt zijn (in de WGA) opgenomen, maar ook zieke werknemers (in de wachttijd van de WGA).Bij verslaglegging conform NL GAAP is de basis om de werknemers die reeds arbeidsongeschikt zijn (in de WGA) te waarderen. Er is wel ruimte voor maatwerk om hierin ook zieke werknemers (in de wachttijd van de WGA) in de voorziening op te nemen.  Het verschil tussen IAS19 of NL Gaap is enkel het moment van opname van de verplichting want de uitgangspunten en veronderstellingen alsmede de actuariële rekenmodellen zijn gelijk.

 

Resultaat

Voor het jaarlijks vaststellen van de voorziening hanteren wij uitgangspunten en veronderstellingen en bepalen wij het moment van opname van de verplichting op basis van de financiële verslaglegging. Dit doen wij in overleg met de werkgever en we borgen dit in een basisdocument voor de interne organisatie en/of de accountant. Het basisdocument bevat de benodigde consistentie bij de uitvoering van de waardering en een uitgebreide toelichting op de gebruikte parameters en actuariële rekenmodellen.

Bij de waardering van WGA ERD-verplichtingen leveren wij de volgende output:

 • Basisdocument met uitgangspunten en veronderstellingen;
 • Berekening waardering verplichtingen WGA ERD (standaard tweemaal per jaar);
 • Voorziening op de peildatum voor de balanspositie;
 • Berekening van een verloop van de balanspositie, DBO (defined benefits obligation) en assets per inactieve dossier;
 • Berekening van de ontwikkeling van de voorziening in de komende vier kwartalen per inactief dossier;
 • Opstellen jaarlijks waarderingsdocument als bijlage van de definitieve voorziening op de peildatum voor de accountant.

De output (voorziening en waarderingsdocumenten) leveren wij in PDF en Excel zodat de opdrachtgever de voorziening intern kan verwerken in haar eigen administratie c.q. delen met betrokkenen.

 

Stappenplan voor de waardering WGA ERD-verplichting

 1. Inrichting uitgangspunten, veronderstellingen en moment van opname voorziening op basis van de financiële verslaglegging van de werkgever;
 2. Borging van het basisdocument met uitgangspunten, veronderstellingen en toelichting rekenmodellen;
 3. Opvragen benodigde databestanden voor het vaststellen van de WGA ERD-verplichtingen;
 4. Berekening van een voorziening voor werknemers in de wachttijd van de WIA (status ziek) en werknemers in de WGA, op basis van ontvangen databestanden;
 5. Waardering van de WGA ERD-verplichtingen op basis van financiële verslaglegging van de werkgever;
 6. Memo waardering van de WGA ERD-verplichtingen, inclusief een toelichting van de uitgangspunten voor de accountant.

  

Optimale afstemming

Afstemming vindt vooraf plaats met de werkgever en/of accountant. Hierbij geeft Triple A inzicht in de gehanteerde uitgangspunten en methoden. De ervaring leert dat vroegtijdige betrokkenheid van de accountant, die het resultaat moet goedkeuren, het proces aanzienlijk versnelt. De kans op discussies achteraf is dankzij deze beproefde werkwijze minimaal.

 

100% aansluiting financiële verslaglegging

Wij hanteren een projectmatige aanpak om tijdig en binnen de gestelde afspraken de waardering verplichting WGA ERD op te leveren. Wij garanderen met onze consistente aanpak dat het resultaat voldoet aan de richtlijnen van iedere wijze van financiële verslaglegging. Triple A – Risk Finance is ISO27001 gecertificeerd en bij inrichting van de opdracht beoordelen wij of een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is.

 

Extra inzichten

Het waarderingsoverzicht is uit te breiden met 2 verschillende modules:

 1. Inzicht in verwachte instroom van de actieve werknemers voor het komende jaar en de bijbehorende verwachte kosten. De bepaling van de verwachte instroom wordt bepaald door middel van een actuarieel model in combinatie met de gerealiseerde historische schadelast.
 2. Extra inzicht in het verloop van de doorrekende WGA waardering. Hierbij worden historische waarderingen vergeleken en wordt er een vergelijking gemaakt tussen het verwachte en gerealiseerde herstel van de schadegevallen.
Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Waardering WGA ERD-verplichtingen

Benefits Consulting

Werkgevers die toptalent willen aantrekken, moeten zich onderscheiden. Nu en in de toekomst. Onze Benefits Consultants weten precies hoe.
IORP II Risk Governance Scan voor pensioenfondsen - Triple A

Platform Sociale Zekerheid

Advies- en besluitvorming rondom eigen risicodragerschap luistert nauw. U kunt daarin als intermediair het verschil maken met ons unieke en complete arsenaal aan specifieke rekentools.

Actuariële analyse Ziektewet en WGA

Met een gedegen actuariële analyse van uw Ziektewet- en WGA-kosten en –risico’s kunt u een objectieve en betrouwbare afweging maken. Voor nu én voor de toekomst. Wij hebben alle expertise in huis om die analyse voor u te maken.
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.