Oplossingen Vaststellen Beleidsdoelstellingen en beleggingsovertuigingen

Vaststellen Beleidsdoelstellingen en beleggingsovertuigingen

De inrichting en toetsing van elk strategisch beleggingsbeleid start bij de vaststelling of herijking van het kader hiervoor. Drie belangrijke elementen die dit kader vormgeven, zijn de doelstellingen, de Investment Beliefs en de risicohouding van de deelnemerpopulatie.

Doelstellingen
Soms kan voorafgaand aan een nieuw traject de beoogde doelstelling nog onvoldoende tastbaar of gedragen zijn binnen een organisatie. Graag denken we daarom met u mee bij het uitdenken en concretiseren van doelstellingen voor de uitdaging binnen uw beleggingscyclus. Dit kunnen KPI’s zijn voor een specifieke scenario-analyse, duurzaamheidsscores, of het cateren van specifieke deelnemergroepen.

Investment Beliefs
Beleggingsovertuigingen, ook wel ‘investment beliefs’, zijn veronderstellingen over de wijze waarop financiële markten functioneren en de wijze waarop waarde toegevoegd kan worden (of waarde-vernietiging kan worden voorkomen). Deze veronderstellingen vormen de basis voor het strategische beleggingsbeleid en risicomanagement, bieden een raamwerk voor het beoordelen van beleggingsmogelijkheden, voorkomen ad-hoc beleid en bevorderen de aansluiting tussen beleidsbepalers en uitvoerders.

Door u te ondersteunen bij het opstellen van investment beliefs dragen we bij aan betere:

  • besluitvorming in beleids- en beleggingsvraagstukken;
  • onderbouwing en/of objectivering van bepaalde keuzes;
  • uitlegbaarheid van het gevoerde beleid (ten aanzien van risico’s en beleggingsbeslissingen);
  • structuur van het beleggingsproces (en discussies niet voortdurend opnieuw worden gevoerd);
  • focus en efficiëntere uitvoering van het beleggingsproces (met tijdsbesteding aan juiste dingen).

Een vaak gevolgde werkwijze is dat wij een workshop aanbieden waarin we met de relevante betrokkenen op interactieve wijze vormgeven aan de juiste maar ook effectieve investment beliefs, die: 

  • nauwkeurig en eenduidig zijn opgeschreven (waar nodig voorzien van een stuk context);
  • gemeenschappelijk gedragen en in lijn zijn met het gevoerde beleid en geldende procedures;
  • daadwerkelijk toegepast en ingebed zijn in strategie, beleid en besluitvorming.

Het formuleren van investment beliefs betreft geen eenmalige exercitie. Periodieke toetsing van de bestaande investment beliefs aan bovenstaande drie criteria zorgen voor bevestiging, dan wel aanscherping van de beliefs. Ook daarbij zijn wij u van dienst.

Risicohouding

De vaststelling en herijking van een collectieve risicohouding worden met de Wet toekomst pensioenen aangescherpt. Zo moet deze vaststelling en herijking kwantitatiever en transparanter worden uitgevoerd, maar ook uitbundiger zijn gewogen naar deelnemer-karakteristieken. Ten grondslag hieraan ligt het risicopreferentieonderzoek (RPO), dat periodiek uitgevoerd zal dienen te worden. Maar een collectieve risicohouding wordt vooral ook een bestuurlijke risico-afweging. In deze publicatie beschrijven we deze uitdagingen in meer detail en lichten we toe hoe onze nieuw-ontworpen methodiek handvatten biedt voor uw beleidsafwegingen.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Vaststellen Beleidsdoelstellingen en beleggingsovertuigingen

Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.