Oplossingen Risicobeleid & -proces

Risicobeleid & -proces

De basis van het risicomanagementproces is verankerd in helder risicomanagementbeleid, met inbegrip van de vastgestelde risicobereidheid en risico-tolerantielimieten per (relevant) risicogebied. Het omvat alle risicogebieden en wordt jaarlijks herijkt. Een actief en dynamisch risicomanagementbeleid draagt bij aan het risicobewustzijn van de organisatie en daarmee aan de strategische besluitvorming.

Ondanks dat verzekeraars en pensioenfondsen de afgelopen jaren al veel inspanningen hebben verricht om beleid te ontwikkelen of te verbeteren, blijft het voor veel organisaties een uitdaging om het beleidskader voldoende up-to-date te houden. De behoefte aan ondersteuning bij uw Risicobeleid & -proces-vraagstukken kan voortkomen uit verschillende situaties:

  • u heeft een verouderd beleidshuis en er is onvoldoende interne capaciteit, kennis en kunde beschikbaar om noodzakelijke verbeteringen aan te brengen;
  • het risicomanagementbeleid is onvoldoende concreet, toleranties en limieten zijn bijvoorbeeld onvoldoende SMART vastgesteld;
  • het beleid is onvoldoende bekend bij of toegankelijk voor stakeholders;
  • het risicomanagementproces focust onevenredig op bepaalde risicotypen en u heeft geen of onvoldoende kennis in huis om alle risicogebieden effectief te monitoren;
  • er zijn aanbevelingen gerapporteerd vanuit de operational/internal audit;
  • aantekening onderzoek toezichthouder op het risicomanagementbeleid en/of onvolkomenheden in de risicomanagementprocessen.

Uw strategisch adviseur en implementatiepartner 

Door samen te werken creëren we de juiste balans die u in staat stelt om vanuit uw strategische doelstellingen te ondernemen in een beheerste omgeving. Vanuit onze pragmatische benadering van vraagstukken begeleiden we uw organisatie bij de implementatie van de (verbeterde) processen en zorgen we voor een effectieve overdracht van kennis en kunde aan uw eigen experts. Zo bieden we ondersteuning bij het aanscherpen van bestaande beleidsstukken en risicomanagementprocessen, vullen we leemten in, en dragen we bij aan het verhogen van het risicobewustzijn binnen uw organisatie. Dit doen we onder meer door het organiseren van kennis- of awareness-sessies over risicomanagement, in de breedte van het onderwerp of rond specifieke, voor uw organisatie relevante thema’s. We verzorgen sessies op strategisch niveau, voor de directie, Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht, maar ook op operationeel niveau, voor afdelingen, teams, en medewerkers die in de dagelijkse werkpraktijk uitvoering geven aan risicomanagement.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Risicobeleid & -proces

Non Financial Risk

Als bestuurder van een financiële onderneming heeft u te maken met sterk wijzigende marktomstandigheden, technologische vernieuwingen en wijzigingen in wet-
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.