Oplossingen Asset Liability Management (ondersteuning)

Asset Liability Management (ondersteuning)

Het bepalen en onderbouwen van lange-termijnbeleid vereist een integrale afweging tussen beleidsinstrumenten en de impact hiervan op risico’s en rendementen. Een Asset Liability Management (ALM) studie biedt daarvoor een solide fundament. Met de expertise van Triple A – Risk Finance brengt u diverse beleidsvarianten en scenario’s in beeld, die de weg effenen naar verantwoorde beleidsvoering. 

Onder de Wet financieel toetsingskader (FTK) en Solvency II moeten pensioenfondsen en verzekeraars de vinger aan de pols houden op het gebied van balansmanagement. Bij elke beleidskeuze dient de afweging van risico’s, rendementen en de belangenbehartiging van de stakeholders inzichtelijk te zijn. Dat geldt voor zowel de korte als lange termijn. Wij helpen u de impact van beleidskeuzes op die risico’s en rendementen van de stakeholders objectief in kaart te brengen. Dat doen we door middel van een ALM-studie die nauwkeurig op uw situatie is toegesneden en zorgt voor handvatten die direct naar de praktijk te vertalen zijn.

Stapsgewijs naar verantwoorde beleidsvoering met ALM-studie 

Tijdens de ALM studie worden integrale beleidsafwegingen gemaakt. Dit gebeurt op basis van zowel stochastische als deterministische (stress) scenario’s. Kenmerkend voor onze analyse is het iteratieve proces, waarin stapsgewijs op hoofdlijnen beleidsvaraianten worden verkend en via een verfijning van de resultaten naar een slotconclusie wordt toegewerkt. Triple A – Risk Finance past hierbij economische scenario’s toe die gebruikmaken van regime-switching. Deze methodiek biedt het voordeel dat de staartrisicos van het beleid niet worden onderschat.

Een door Triple A – Risk Finance uit te voeren ALM-studie voorziet in de volgende stappen:

• Documenteren risicohouding en pensioendoelstellingen

• Uitdrukken van beleidsafwegingen in de vorm van onderzoeksvragen

• Documenteren huidig premie-, indexatie/korting- en beleggingsbeleid

• Vaststellen van economische uitgangspunten

• Doorrekenen beleidsvarianten en maken doorsnedes van resultaten

• Presenteren tussentijdse resultaten

  • Eventuele aanvullende doorrekening ter verfijning van resultaten
  • Eindrapportage

Effectieve inzet van uw risicobudget 

De ALM-studie levert een integrale afweging op tussen verschillende beleidsinstrumenten en de impact van beleidskeuzes op de balans. U ziet direct of uw beleid in lijn is met de doelstellingen en risicohouding van de betreffende entiteit. Bovendien vergroot de ALM-studie het effectief monitoren en inzetten van uw risicobudget.

U kunt vertrouwen op onze brede kennis van en ervaring met het opzetten en uitvoeren van ALM-studies die op specifieke risicosituaties zijn toegesneden. Voor zowel verzekeraars, pensioenfondsen als DC-aanbieders hebben we ALM-studies uitgevoerd en zijn referenties beschikbaar.

Geïnteresseerd? Neem contact op
Gerelateerd aan Asset Liability Management (ondersteuning)

Investment Consulting

Onze beleggingsexperts ondersteunen u bij elke fase in de beleggingscyclus: van het vaststellen van een optimaal strategisch beleggingsbeleid, via de
Alle oplossingen
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.