Publicaties Risicoprofiel 1-2-3

Risicoprofiel 1-2-3

Met de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) wordt het vaststellen van een collectieve risicohouding aangescherpt. Per 1 juli 2023 worden pensioenuitvoerders verplicht om minimaal eens per vijf jaar een risicopreferentieonderzoek (RPO) onder hun deelnemerspopulatie uit te voeren. Vanuit dit onderzoek moet langs nieuwe maatstaven een risicohouding worden vastgesteld. De AFM en DNB zullen actief toezicht houden op de uitvoering van het RPO, de vaststelling van de risicohouding en hoe deze wordt meegenomen in het vaststellen van het beleggingsbeleid. De Wtp brengt ook op dit punt nieuwe uitdagingen met zich mee. Triple A helpt u deze uitdaging het hoofd te bieden.

Nieuwe maatstaven

Met de Wtp worden drie nieuwe maatstaven geïntroduceerd voor het vaststellen van een risicohouding. Deze zijn een:

  • minimaal verwacht rendement;
  • maximaal aanvaardbaar risico;
  • maximale jaar-op-jaar spreiding van de uitkering.

Om goed uitdrukking te geven aan deze maatstaven is een kwantitatieve methode van uitvragen nodig. Voor de vaststelling van een risicohouding dient daarnaast het risicodraagvlak van deelnemers te worden meegewogen en een onderverdeling naar leeftijdscohorten te worden gemaakt.

Risicodraagvlak

Het risicodraagvlak is in de Wtp een belangrijk (nieuw) element. Dit draagvlak is de mate waarin beleggingsrisico’s gedragen kunnen worden door deelnemers. De Wtp schrijft voor dat de  adequaatheid van een beleggingsbeleid wordt geijkt aan de combinatie van de risicobereidheid én het risicodraagvlak van deelnemers. Met onze methodiek wordt er expliciet aandacht gegeven aan beide onderdelen en bent u klaar voor de Wtp.

Cohortniveau

Een andere nieuwe vereiste is dat er bij de vaststelling van een risicohouding onderscheid gemaakt dient te worden naar leeftijdscohorten. De wetgever verwacht dit voor zowel de risicobereidheid als het risicodraagvlak. Het middelen van uitkomsten is niet meer voldoende. Wensen, voorkeuren en draagvlak zullen verschillen over de (leef)tijd. Het gebruik van leeftijdscohorten moet zorgen voor een beleggingsbeleid dat beter is afgestemd op de populatie.

Toezicht door AFM

Op de uitvoering van het RPO zal de AFM toezicht houden. Ook in de vertaling en toetsing naar de drie maatstaven zal zij een actieve rol aannemen. Voor dit toezicht wordt het FRAME-raamwerk gehanteerd.

Hierdoor worden er kwantitatieve en concrete eisen gesteld aan de uitvraag en de vervolgstappen. Zo dient het RPO doelgericht, uitvoerbaar en meetbaar te zijn.

Het toezicht op de vertaling naar een risicohouding en het bijbehorende beleggingsbeleid zal de DNB blijven doen.

Onze oplossing: Risicoprofiel 1-2-3

Voor helpen vaststellen van de risicohouding van uw deelnemerspopulatie hebben wij een nieuwe methodiek ontwikkeld: Risicoprofiel 1-2-3. Deze methodiek bestaat uit een drieledige uitvraag onder uw deelnemers. Allereerst wordt een individuele risicobereidheid gemeten via de Holt & Laury-methode. Hierna volgt een interactieve keuze-schuif waarbij mogelijke pensioenuitkomsten in een concrete pensioensetting aan de deelnemer worden voorgelegd (Distribution Builder). Tot slot wordt er via een semi-kwantitatieve vragenlijst per deelnemer een inzichtelijk beeld van het risicodraagvlak gevormd.

De uitkomst van de methodiek is een integrale en robuuste risicohouding per deelnemer, leeftijdscohort en van uw populatie. Hiermee kunnen wij u ondersteunen bij de beleidskeuzes in de transitiefase, en zo de doorvertaling naar een passend beleggingsbeleid.

Demo

Graag lichten wij u in een persoonlijk gesprek de demo van Risicoprofiel 1-2-3 toe. Tijdens dit gesprek horen we ook graag welke eventuele uitdagingen bij u spelen, zodat we een passende oplossing kunnen aanbieden.

 

 

 

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Modelling voor Actuariaat en IT

Ons Modelling Team slaat een brug tussen het actuariaat en IT. We leveren maatwerk en delen onze kennis.

Bekijk
Tooling voor pensioenfondsen en verzekeraars

Noodzakelijke transities vragen om nieuwe, slimme en efficiënte rekentools. Triple A ontwikkelt ze en deelt ze.

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.