Publicaties Hogere kapitaaleis schadeverzekeraars verwacht: Herijking catastroferisico’s onder Solvency II

Hogere kapitaaleis schadeverzekeraars verwacht: Herijking catastroferisico’s onder Solvency II

Introductie overstromingsrisico in Nederland en toename hagelrisico.

EIOPA heeft op 3 april 2024 een consultatie gepubliceerd¹ gericht op herijking van het natuurlijk catastroferisico binnen de Solvency II standaardformule. Dit is relevant voor Nederlandse schadeverzekeraars en resulteert naar verwachting in hogere kapitaaleisen. De Europese Commissie heeft EIOPA een mandaat gegeven om deze risico’s te herijken, mede vanwege het groeiende belang van klimaatrisico binnen Solvency II. Deze herijking staat los van de algehele Solvency II 2020 review² en zal naar verwachting een eerdere implementatietijd kennen.

De kapitaaleis (SCR) voor natuurlijk catastroferisico bestaat uit vijf onderliggende risico’s, waarbij momenteel enkel het risico op windstorm en hagel relevant is voor blootstellingen in Nederland. De overige drie risico’s – overstroming, aardbeving en verzakking – zijn op dit moment niet van toepassing op blootstellingen in Nederland.

De herijking van EIOPA leidt tot voorgestelde wijzigingen in verschillende landen waarbij het volgende relevant is voor blootstellingen in Nederland:

  • Windstorm: geen wijzigingen.
  • Hagel: een toename van 50% van de SCR, plus een additionele toename van 100% voor blootstellingen in de branche Motor Casco.
  • Overstroming: introductie van een SCR voor dit risico voor Nederlandse blootstellingen, relevant voor de branches Motor Casco, Transport en Brand (indien daarbinnen dekking geboden wordt voor overstromingsschade).

Voor aardbevings- en verzakkingsrisico’s gelden dat deze niet van toepassing blijven voor blootstellingen in Nederland. Als gevolg van deze herijking zal de bruto SCR voor natuurlijke catastrofes naar verwachting significant toenemen voor Nederlandse schadeverzekeraars.

Onderstaande figuur toont de voorgestelde weging voor overstromingsrisico voor de verschillende regio’s in Nederland. EIOPA geeft daarbij aan dat rekening is gehouden met het onderscheid tussen primaire en secundaire waterkeringen zoals dat ook in de Nederlandse verzekeringsmarkt wordt toegepast.


De impact op de uiteindelijke netto SCR zal per verzekeraar verschillen en is sterk afhankelijk van de gevoerde producten (en voorwaarden) in de portefeuille, het gebied waar de verzekerde waarde in Nederland zich bevindt en de mate van herverzekering van deze catastroferisico’s. Ter indicatie laat het figuur zien in welke regio in Nederland de verzekerde waarde het zwaarste gewicht krijgt op basis van de voorgestelde factor (de donker gekleurde regio’s kennen een hogere factor).

De publicatie betreft een consultatie, waarbij partijen gevraagd worden om uiterlijk 20 juni 2024 te reageren. Na deze periode zal EIOPA naar verwachting de definitieve aangepaste parameters publiceren, inclusief de ingangsdatum. Aangezien EIOPA hiervoor het mandaat heeft, is geen verdere goedkeuring van andere instanties nodig voor implementatie.

We verwachten dat deze wijziging een forse impact op de solvabiliteit van schadeverzekeraars kunnen hebben en adviseren schadeverzekeraars het volgende:

  • Analyseer de impact van de herijkte parameters op de solvabiliteit, bijvoorbeeld als onderdeel van de ORSA.
  • Controleer de beschikbaarheid van de benodigde gegevens. Voor de berekening van het overstromingsrisico is per CRESTA-zone de verzekerde waarde nodig die daadwerkelijk is blootgesteld aan dit risico (hiervoor zijn de productvoorwaarden van belang).
  • Beoordeel de mitigatie uit herverzekering voor deze risico’s en eventuele gevolgen voor het herverzekeringsprogramma, met specifiek aandacht voor dekking van overstromingsrisico, dekking van meerdere type catastrofes binnen een contract en benodigde limieten en reinstatements.

(1) 2023/2024 (Re)assessment of the nat cat standard formula (EIOPA-BoS-24/080)

(2) Proposal for amending Directive 2009/138/EC (19 January 2024)


Voor meer informatie neem contact op met:

 

 

Wil je samenwerken met Triple A?

Spreken onze thema’s jou aan en is onze cultuur precies wat je zoekt? Kijk dan eens bij onze vacatures. Wij zijn altijd op zoek naar talent!

Gekoppelde diensten
Solvency Analytics

Onze actuariële en financiële experts ondersteunen u bij analyse van en sturing op elk onderdeel van de solvabiliteitspositie: van het

Bekijk
Neem contact met mij op

© 2024 AAA Riskfinance. Alle rechten voorbehouden.