Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Sluiten x

Nieuw Financieel Toetsingskader

Nieuw Financieel Toetsingskader: wat voor gevolgen heeft dit voor u?

Nog net voor de jaarwisseling is een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving doorgevoerd in verband met de aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK). Pensioenfondsen zullen in 2015 moeten beoordelen in welke mate de wijzigingen ingrijpen op het beleid. De benodigde aanpassingen om te voldoen aan wet- en regelgeving moeten in beginsel op 1 juli 2015 zijn geïmplementeerd.

Het doel van deze wijzigingen is onder andere het beheer van pensioenvermogens stabieler te maken en bij te dragen aan een evenwichtiger verdeling van lusten en lasten over de betrokken groepen. Daarbij worden de risico’s die inherent zijn aan de pensioenen benoemd en wordt helder gemaakt hoe deze worden opgevangen.

Onderstaand hebben wij een korte samenvatting opgenomen van de belangrijkste wijzigingen als gevolg van het nFTK:

  • Pensioenfondsen moeten vooraf afspraken maken over de maatregelen die genomen worden wanneer de dekkingsgraad onder het vereiste niveau daalt. Deze afspraken vormen een integraal onderdeel van de pensioenovereenkomst. De wijze waarop over risico’s wordt gecommuniceerd, wordt nader uitgewerkt in de wet pensioencommunicatie die momenteel bij de Tweede Kamer ligt.

  • Introductie van de beleidsdekkingsgraad: ten behoeve van het fondsbeleid wordt een twaalf-maands gemiddelde dekkingsgraad vastgesteld. Dit voorkomt volatiliteit in de dekkingsgraad en daarmee afhankelijkheid van dagkoersen in de vaststelling van bijvoorbeeld de toe te kennen toeslag.

  • Extra voorwaarden voor premiedemping op basis van een rendement. Dit is alleen nog toegestaan als er ook minimaal een opslag voor volledige toeslagverlening in de premie is opgenomen. De mogelijkheid de kostendekkende premie te dempen op basis van een voortschrijdend gemiddelde rente is daarnaast gehandhaafd. Premiedemping moet zorgen voor een stabiele kostendekkende premie en daarmee stabiele koopkracht en loonkosten.

  • Wijziging herstelplansystematiek: als een pensioenfonds een reservetekort heeft, stelt het ieder jaar een nieuw herstelplan op, waarin wordt aangetoond op welke wijze het in maximaal 10 jaar (12 jaar met overgangsrecht) weer toegroeit naar het VEV. Herstelplannen vervallen dus standaard na een jaar.

  • Aanscherping van eisen aan toeslagverlening: bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% is toeslagverlening niet meer toegestaan (dit was eerst 105%). Hier is geen onderscheid aangebracht tussen toeslagverlening uit het eigen vermogen van het fonds en toeslagverlening gefinancierd uit een toeslagendepot of een aanvullende premie. De Pensioenfederatie heeft daarover wel vragen gesteld.

  • Introductie haalbaarheidstoets. Met de haalbaarheidstoets wordt de consistentie tussen het fondsbeleid en het verwachte pensioenresultaat aangetoond. Daarbij moet het pensioenresultaat voldoen aan minimale eisen die door het fonds en sociale partners worden vastgesteld.

Invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) is een complex proces dat veel werk en een goede voorbereiding vergt. Dit proces dient tevens in een relatief korte tijd uitgevoerd te worden. Triple A begeleidt u hierin graag en kan het werk desgewenst ook grotendeels uit handen nemen.

Ons deskundig team heeft uitgebreide ervaring in het verlenen van dienstverlening aan pensioenfondsen en is intensief betrokken bij de ontwikkelingen in de pensioen- en verzekeringssector.

U kunt contact opnemen met onderstaande contactpersonen voor vragen m.b.t. de ondersteuning en begeleiding die Triple A u op maat kan bieden.

Richard Meijer via richard.meijer@aaa-riskfinance.nl of via telefoonnummer 020 - 707 36 40